W 2017 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydawanych w 2007 roku, czyli po zakończeniu okresu ważności „książeczkowych” dowodów osobistych, a z nieważnym dokumentem tożsamości nie załatwimy wielu ważnych spraw np. w banku czy w urzędach administracji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy o sprawdzenie terminu ważności posiadanego dowodu osobistego.

Jednocześnie informujemy, że:
1) dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz dokumentem uprawniającym do przekraczania granic;
2) prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujący na jej terytorium, ma obowiązek posiadania tego dokumentu;
3) dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie;
4) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Polski, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a wydanie następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwaga: zarówno złożenie wniosku jak i odbiór gotowego dokumentu wykonuje się osobiście, a w przypadku osób małoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby ubezwłasnowolnione) – wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne – w stosunku do tych osób możliwe jest przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania oraz wydanie dokumentu osobie upoważnionej.

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 12/2017

slesinUMiGW 2017 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydawanych w 2007 roku, czyli po zakończeniu okresu ważności „książeczkowych” dowodów osobistych, a z nieważnym dokumentem tożsamości nie załatwimy wielu ważnych spraw np. w banku czy w urzędach administracji. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy o sprawdzenie terminu...Niezależny Portal Gminy Ślesin 529 razy przeczytano