Na terenie gminy Ślesin znajduje się niewielki odcinek kanału Warta – Gopło.

Fotograficzny spacer po Ślesinie.
Sieć rzeczna gminy jest uboga, charakteryzuje się dużą ilością drobnych cieków, należących do dorzecza Strugi Biskupiej lub uchodzących bezpośrednio do jezior Ślesińskiego, Mikorzyńskiego lub Licheńskiego.

Kanał Ślesiński stanowi drogę żeglowną II klasy, jest dostępny dla barek o nośności do 600 ton. Jego głębokość w najpłytszym miejscu wynosi 2,5 m. Obecnie w znikomym stopniu jest wykorzystywany do transportu towarów, jedynie w sezonie letnim staje się coraz bardziej atrakcyjnym szlakiem turystycznym. Walory rekreacyjne kanału podnosi pozwolenie na poruszanie się po nim łodziami motorowymi.

W sytuacji ujemnego bilansu wodnego na stanowisku szczytowym zachodzi konieczność przerzutów wody z Warty do jeziora Pątnowskiego dla uzupełnienia okresowego deficytu wody w jeziorach. Na wielkość ubytku wody ma wpływ:

* wysokość opadów atmosferycznych i wielkość spływu powierzchniowego ze zlewni, intensywność parowania z powierzchni podgrzanych jezior koni niskich, stawów hodowlanych i powierzchni terenu,
* ilość i stopień podgrzania wód chłodniczych z ZE PAK, kształtujących termikę jezior,
* stopień infiltracji wód z jezior do leja depresyjnego wokół czynnych odkrywek węgla brunatnego w dorzeczu Strugi Biskupiej,
* ilość wód pokopalnianych i opadowych dopływających Strugą Biskupią,
* bezzwrotne pobory wody dla potrzeb technologicznych Cukrowni Gosławice S.A., Huty Aluminium Konin S.A., Elektrowni Konin i Pątnów,
* odpływ części wód poprodukcyjnych z kompleksu stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Gosławice sp. z o.o. na dolne stanowisko Kanału Ślesińskiego (poniżej śluzy Pątnów).

Poziom wody w jeziorach stanowiska szczytowego jest kontrolowany i sterowalny. Przepływ wody odbywa się w dwóch kierunkach w zależności od potrzeb, na południe do Warty lub na północ do Noteci.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

1 116 razy przeczytano