UMIG Ślesin
umig

Informuję, że w dniu 29 CZERWCA 2022 roku (środa) o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin
na 29 czerwca 2022 roku (środa) na godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2021 rok:
  1) przedstawienie raportu,
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum
  zaufania.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2021 rok wraz z informacją o stanie
  mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe:
  1) przedstawienie sprawozdań,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza
  Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,
  3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
  i Gminy Ślesin,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2021 rok,
  6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu;
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Ślesin na lata 2022-2038,
  3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślesin na rok szkolny
  2022/2023;
  4) zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
  MZGOK Sp. z o.o. w roku 2021;
  5) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie
  Smólniki i obrębie Ignacewo;
  6) umorzenia postępowania skargowego;
  7) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
  z przystanków.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ mgr Paweł Bielicki
slesinUMiGumig Informuję, że w dniu 29 CZERWCA 2022 roku (środa) o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze...Niezależny Portal Gminy Ślesin 43 razy przeczytano