OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 KWIETNIA 2022 ROKU

UMIG Ślesin


Informuję, że w dniu 28 KWIETNIA 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na
28 kwietnia 2022 roku (czwartek) na godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2022 rok;
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
  3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych
  terenów w obrębie Wygoda;
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin, uchwalonego
  w roku 2014;
  6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego miasta Ślesin, uchwalonego w roku 2009;
  7) ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Miasta i Gminy
  Ślesin;
  8) rozpatrzenia petycji z dnia 8 marca 2022 roku;
  9) rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2022 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ Paweł Bielicki
slesinUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 22 KWIETNIA 2022 ROKU Informuję, że w dniu 28 KWIETNIA 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy...Niezależny Portal Gminy Ślesin 71 razy przeczytano