UMIG Ślesin
umig

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 18 LISTOPADA 2021 ROKU


Informuję, że w dniu 24 LISTOPADA 2021 roku (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm./ zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 24 listopada 2021 roku (środa) na godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2021 rok;
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036;
  3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Licheń Stary;
  4) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin;
  5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Głębockie;
  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Mikorzyn – część A;
  7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin rejon ul. Leśnej – część A;
  8) stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
  9) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 r.,
  10) zwolnień w podatku od nieruchomości;
  11) wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,
  12) ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Gminy Ślesin;
  13) zbycia nieruchomości położonych w Licheniu Starym;
  14) nabycia nieruchomości położonej w Ślesinie;
  15) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Pole A, Pinki, Sławęcinek-Kolonia,
  16) przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 8 listopada 2021 roku,
  17) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
  18) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ Paweł Bielicki
slesinUMiGumig OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 18 LISTOPADA 2021 ROKU Informuję, że w dniu 24 LISTOPADA 2021 roku (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.Sesja będzie...Niezależny Portal Gminy Ślesin 213 razy przeczytano