UMIG Ślesin
umig

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 27 SIERPNIA 2021 ROKU

Informuję, że w dniu 31 SIERPNIA 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie opublikowana w sieci Internet na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

 Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski 

                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./  z w o ł u j ę   XXXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) na godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian budżetu na 2021 rok;
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
 3. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślesin na rok szkolny 2021/2022,
 4. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 6. ustanowienia służebności drogi koniecznej w obrębie Żółwieniec,
 7. nadania nazwy ulicy w Licheniu Starym,
 8. nadania Statutu Sołectwu Licheń Stary,
 9. pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej                                           z użytkowania,
 10. przystąpienia Gminy Ślesin do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.      


 Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

slesinUMiGumig OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 27 SIERPNIA 2021 ROKU Informuję, że w dniu 31 SIERPNIA 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.Sesja będzie opublikowana w sieci...Niezależny Portal Gminy Ślesin 192 razy przeczytano