OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU

Informuję, że w dniu 30 CZERWCA 2021 roku (środa) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

UMIG Ślesin
umig

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 30 czerwca 2021 roku (środa) na godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2020 rok:
  1) przedstawienie raportu,
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum
  zaufania.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe:
  1) przedstawienie sprawozdań,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza
  Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
  3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
  Miasta i Gminy Ślesin,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok,
  6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu;
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
  3) nadania nazwy ulicy w Ślesinie;
  4) przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta i Gminy Ślesin;
  5) określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób
  i ładunków taksówkami;
  6) nadania Statutu Sołectwu Licheń Stary.
 7. Informacja na temat przygotowania Gminy Ślesin do sezonu turystycznego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

slesinUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU Informuję, że w dniu 30 CZERWCA 2021 roku (środa) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. umig Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.Sesja będzie...Niezależny Portal Gminy Ślesin 167 razy przeczytano