REGULAMIN


ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.


CEL IMPREZY
Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem
i muzyką.
Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń zawodowych.
TERMIN I MIEJSCE
12 czerwca 2021 roku, godz. 10.00.
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1.
Zespoły powinny zgłosić się w Biurze Organizacyjnym najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem Festiwalu.
UCZESTNICY
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne działające na terenie województwa wielkopolskiego.
PREZENTACJE ZESPOŁÓW oceniane będą w następujących kategoriach tanecznych:
ETIUDA TANECZNA
INSCENIZACJA TANECZNA
INNE FORMY TAŃCA
w każdej kategorii tanecznej wyodrębnione zostaną kategorie wiekowe: 7-11 lat, 12-15 lat i 16-19+ lat
Zespoły prezentują po jednym układzie tanecznym w wybranej przez siebie kategorii tanecznej. Dopuszcza się następujące formy taneczne: etiuda taneczna, inscenizacja taneczna, taniec nowoczesny.
Czas prezentacji do 4 minut.
O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu z danej grupy wiekowej.
Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu.
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty w celu (w razie konieczności) potwierdzenia daty urodzenia.
PROGRAM
9.00 – 9.45 – próby techniczne
10.00 – 11.00 – prezentacje konkursowe 10 zespołów
11.00 – 12.00 – przerwa, w tym od 11.30 próby techniczne
12.00 – 13.00 – prezentacje konkursowe 10 zespołów
13.00 – 14.00 – przerwa, w tym od 13.30 próby techniczne
14.00 – 15.00 – prezentacje konkursowe 10 zespołów
15.00 – zakończenie Festiwalu
17.00 – werdykt Komisji Artystycznej – online
Uwaga, program czasowy może ulec zmianie.
PRZEPISY TECHNICZNE
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający – nagrania na płytach CD lub pendrive należy dostarczyć przed występem do akustyka.
OCENA I NAGRODY
Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– doborem repertuaru,
– opracowaniem choreograficznym,
– doborem muzyki,
– techniką wykonania,
– doborem i estetyką kostiumów i rekwizytów,
– ogólnym wyrazem artystycznym,
– wartościami wychowawczymi.
Komisja Artystyczna może przyznać w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsce, a najlepszemu zespołowi Festiwalu – Grand Prix.
Ocena Komisji Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
Nagrody finansowe wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.
Wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureatom, dyplomy i statuetki wysłane zostaną pocztą.
UWAGA!
W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią koronawirusa wprowadza się następujące postanowienia:
W Festiwalu może wziąć udział tylko 30 zespołów z województwa wielkopolskiego.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od członka zespołu na konto CKiS: Santander Bank Polska o/Konin 17109011990000000019002776 z dopiskiem „Tańczące Trzewiczki”, do dnia 4 czerwca 2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista zespołów przyjętych i kolejność prezentacji będzie zamieszczona od dnia 7 czerwca 2021 r. na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
Zespoły prezentować się będą w blokach konkursowych, oddzielonych godzinnymi przerwami przeznaczonymi na wietrzenie hali i dezynfekcje podłogi oraz garderób.
Każdy zespół przyjeżdża na wyznaczoną godzinę i opuszcza Festiwal po zakończeniu jego bloku prezentacji.
Rekomendujemy ograniczoną liczbę opiekunów (1 instruktor, 1 opiekun na 15 dzieci) oraz – jeśli to możliwe – przyjazd w strojach, w których planowany jest występ.
Każdy instruktor, w razie potrzeby, zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi listę uczestników zespołu wraz z numerami telefonicznymi do nich.
Opiekunowie i uczestnicy zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi oświadczenia (załącznik) o stanie zdrowia oraz zapoznać się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z epidemią SARS-COV-2.
Uczestnicy, opiekunowie, obsługa festiwalu mają obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie obiektu przy pomocy maseczki, w które wyposażają się we własnym zakresie. Nakaz ten nie dotyczy uczestników jedynie w czasie występu ich zespołu oraz próby technicznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zespół, który otrzyma Grand Prix może ponownie wziąć udział w prezentacjach konkursowych Festiwalu po upływie 2 lat.
 2. Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące trzewiczki” oraz twórcy choreografii wyrażają zgodę na rejestrację obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych
  i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie danych osobowych uczestników dla celów statutowych CKiS.
 3. Instytucje delegujące zespoły ponoszą koszt opłaty wpisowej i przejazdu uczestników, instruktorów i opiekunów.
 4. Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt.
 5. Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.
 6. Wstęp zespołów do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 15 min. przed planowanym występem – jedynie w sytuacji, gdy zespół mimo zaleceń Organizatora – nie może przyjechać w strojach, w których zamierza się zaprezentować. Prosimy o szybkie opuszczenie garderoby po występie.
  UWAGA! Wejście na halę sportową tylko w miękkim obuwiu sportowym z jasną podeszwą!
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
 8. Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego. 9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Decyzja o realizacji Festiwalu może ulec zmianie w związku z epidemią SARS-COV-2.
 10. Kartę zgłoszenia i prosimy przesłać na adres:
  Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  ul. Okólna 47 a 62-510 Konin
  lub e-mail: sekretariat@ckis.konin.pl najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 r.

  Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
  Pozostałe wypełnione załączniki należy dostarczyć do biura organizacyjnego w dniu Festiwalu.
  Brak wypełnionych i podpisanych wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje zespół z Festiwalu.
  Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela Krystian Weber,
  Tel: 606 856 063, e-mail: k.weber@ckis.konin.pl


  Karta zgłoszenia https://www.ckis.konin.pl/…/karta-zgloszenia-Trzewiczki…
  DO ZOBACZENIA !
slesinImprezyREGULAMIN ORGANIZATORZYCentrum Kultury i Sztuki w Koninie,Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin. CEL IMPREZYPopularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcemi muzyką.Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów,...Niezależny Portal Gminy Ślesin 77 razy przeczytano