OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 MARCA 2021 ROKU

Informuję, że w dniu 26 MARCA 2021 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

umig
UMiG Ślesin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 26 marca 2021 roku (piątek) na godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na rok 2021,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
  3) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kolebki;
  4) pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania;
  5) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie miasta Ślesin oraz w obrębie Różnowo;
  6) oddania w użyczenie części nieruchomości o powierzchni 3 m2 położonej w obrębie Ślesin dla Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”;
  7) organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin;
  8) ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  9) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
  10) przyjęcia programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2021;
  11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony”;
  12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji: DW 263 Różopole-Licheń Stary -Wola Podłężna-DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblin-Wola Podłężna”;
  13) rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 roku;
  14) rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 roku;
  15) zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Ślesinie z dnia 24 października 1990 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ślesin do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” z siedzibą w Poznaniu.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu w roku 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki w roku 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie za 2020 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin za 2020 rok.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

slesinUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 22 MARCA 2021 ROKU Informuję, że w dniu 26 MARCA 2021 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału...Niezależny Portal Gminy Ślesin 135 razy przeczytano