umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.


Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm./ z w o ł u j ę XIX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) na godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2020 rok;
  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin, rejon ulicy Cegielnianej i ulicy Polnej;
  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin, dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Wąsosze i część obrębu geodezyjnego Kępa;
  4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu w obrębie Żółwieniec na obszarze Gminy Ślesin;
  5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębach: Sławęcin, Dąbrowa, Mikorzyn na obszarze Gmina Ślesin;
  6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie Ślesin, na obszarze Gminy Ślesin;
  7) oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Licheń Stary;
  8) nadania nazwy ulicy w Ślesinie;
  9) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu;
  10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec – Gawrony”
  11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole – Piotrkowice”;
  12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy ul. Działki Kliny;
  13) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela;
  14) zmiany Uchwały nr 429/XLI/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin, oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy;
  15) zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
  16) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania i sposobu jej rozliczania, związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
  17) ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Miasta i Gminy Ślesin;
  18) przyjęcia Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2020;
  19) wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2020;
  20) zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 100/XII/11 z dnia 20 października 2011 roku o likwidacji i przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Ślesin.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu w roku 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki w roku 2019.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2019.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

slesinUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się...Niezależny Portal Gminy Ślesin 256 razy przeczytano