OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22  MARCA  2019 ROKU

Informuję, że w dniu  28 marca  (czwartek)   2019 roku  o godz. 13.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  VI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski     

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506/  z w o ł u j ę  VI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 28 marca  ( czwartek  )  2019 roku na godz. 13.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na rok 2019,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin,
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wąsosze, Gmina Ślesin,
  5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ślesin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
  6. odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  7. uchwalenie Statutu  Osiedla „Stare Miasto” w Ślesinie,
  8. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2019,
  9. zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań
   z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania i sposobu jej rozliczania, związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
  10. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ślesin dotacji celowej
   na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin za rok 2018.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.      

Przewodniczący Rady
 /-/  mgr Paweł Bielicki

slesinUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 22  MARCA  2019 ROKU Informuję, że w dniu  28 marca  (czwartek)   2019 roku  o godz. 13.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  VI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin    Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski                Na podstawie art. 20 ust. 1...Niezależny Portal Gminy Ślesin 592 razy przeczytano