Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Ślesin

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2014-2018. Tak jak w poprzedniej, miałem zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
Starałem się na bieżąco informować Państwa o naszej pracy (Rady Miejskiej i mojej). W tym artykule przedstawiam w dużym skrócie informację, co podczas tej czteroletniej kadencji udało się zrealizowac, a jest tych działań bardzo dużo.

W gminie Ślesin odnotowujemy ciągły przyrost naturalny, liczba zameldowań sukcesywnie rośnie, co wynika z atrakcyjności turystycznej naszej okolicy i ciągle ubogacanej oferty kulturalno-rozrywkowej oferowanej mieszkańcom. W ostatnich latach realizowane były koncerty dla różnych grup odbiorców. Od trzech lat współorganizowałem MOTOPIK – piękną ideę połączenia zlotu motocyklowego ze zbiórką krwi przy mocnych dźwiękach muzyki rockowej. Na stałe wpisał się koncert muzyki HIP-HOP, a także Dni Ślesina, które stały się największą atrakcją powiatu konińskiego. Byliśmy gośćmi programu w radio ZET o tematyce podróżniczej „Życie jak marzenie” Marzeny Chełminiak, która zauroczona naszą przyrodą, historią i kulturą poprowadziła program bezpośrednio z naszej gminy. Zorganizowaliśmy również Motorowodne Mistrzostwa Świata.

Rada Miejska Gminy Ślesin pracuje w zbliżonym składzie drugą kadencję, co pozwoliło sprawnie wypełniać oczekiwania mieszkańców, kontynuować rozpoczęte i realizować nowe inwestyqe.

Budowaliśmy to, co najbardziej było oczekiwane: drogi, chodniki, oświetlenie. Uporządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową na kwotę 9 mln zł. Co roku z budżetu gminy realizowane są przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W sytuacji, gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa ze względu na duże odległości między domami lub wymagałaby zbyt dużych nakladów finansowych (niewspółmiernie wysokich w stosunku do rocznego budżetu), możliwe jest uzyskanie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2014-2018 zrealizowano 66 wniosków na łączną kwotę 330 000,00 zł. W związku z rozwojem tej sfery należy w najbliższym czasie zmodernizować przepompownię w Ślesinie. Jest to jedno z najważniejszych zadań w przyszłej kadencji.
Znaczna kwota została przeznaczona na inwestycje związane z budową, rozbudową lub wymianą nawierzchni dróg i chodników gminnych oraz powiatowych. Wartość ta obejmuje projekty, budowę nowych, jak również kontynuację wieloletnich przedsięwzięć. W latach 2014 – 2018 zbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy m.in. drogi w miejscowościach: Licheń Stary – Bylew,
ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym, ul.Toruńska  w Licheniu Starym, ul. Stokrotkowa w Rozopolu, ul. Wodna W Ślesinie, budowa parkingu przy ul. Gorańskiej w Ślesinie.

Wiadomo, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego moje starania ukierunkowane są szczególnie na budowę chodników łączących poszczególne miejscowości. W obecnej kadencji zrealizowaliśmy dużo działań polegających na budowie chodników na łączną kwotę 3 mln zł. Zbudowano chodniki w większości sołectw gminy Ślesin. Do najważniejszych można zaliczyć chodniki w Ostrowążu, Półwiosku Starym, Wąsoszach, Leśnictwie, Mikorzynie, lgnacewie, Licheniu Starym (ul. Gosławicka, Wesoła), Ślesinie (ul. Kościelna, Kleczewska, 20 Stycznia, Wyszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich).

Gmina dofinansowuje w ramach pomocy finansowej dla powiatu konińskiego remont dróg, które nie należą do gminy, ale swoim zasięgiem bezpośrednio obejmują nasz teren, np. przebudowa ul. Toruńskiej w Licheniu Starym, odcinek Piotrkowice – Julia lub Licheń Stary – Grąblin. Do końca października wykonana zostanie pierwsza część drogi Krzyżka – Żółwieniec.

W obecnej kadencji nie mogło zabraknąć środków na turystykę i rekreację. Liczba turystów zainteresowanych wypoczynkiem na naszym obszarze jest duża. Dla podtrzymania zainteresowania gmina musimy uatrakcyjniać i  wzbogacać ofertę dla turysty. W tym celu wybudowano pomosty w miejscowościach Głębockie oraz Licheń Stary. Ponadto podpisana została umowa z UMWW w ramach PROW. W planie jest wybudowanie tężni, powiększenie plaży, mariny, budowa pomostu, wodnego placu zabaw, zjeżdżalni, siłowni i pola namiotowego i kamperowego wraz z zapleczem sanitarnym.

W ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych realizowanych jest obecnie bardzo dużo działań. Miasto i Gmina Ślesin jest partnerem WRPO na lata 2014-2020. W ramach tego programu realizowane są zadania: Zakładam Firmę wsparcie dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Przeprowadzany jest remont budynku socjalno-technicznego na Stadionie Miejskim w Ślesinie „Szatnia na Medal”. Zbudowano slipy do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim. Ponadto realizowany jest przez M-GOPS program „LUS”, który polega na usługach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz usługach opiekuńczych w godzinach popołudniowych i weekendy.

Współpraca samorządu ze szkołami układa się wzorowo. W ostatnich czterech latach udało się zakończyć i rozliczyć termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie oraz budynku Gimnazjum przy ul. Młodzieżowej w Ślesinie. Całkowity koszt realizacji projektu wynikający z umowy dofinansowania to 2 973 725,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 1 526 583,71 zł. W ramach projektu wykonano termoizolacje przegród zewnętrznych budynków w sposób wskazany w audycie efektywności ekologicznej, spełniającą rygorystyczne normy przenikania ciepła. Oświata w gminie Ślesin ma więc dobrze zapewnioną bazę materialną,  ma bardzo dobrych nauczycieli i dzięki temu od wielu lat poziom nauczania utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczą dobre wyniki uzyskiwane na egzaminach końcowych. W ramach WRPO realizowany jest projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” polegający na doposażeniu pracowni chemiczno-fizycznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, zajęć socjoterapeutycznych.

Od kilku lat na terenie gminy realizowanyjest fundusz sołecki. Dzięki temu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wykonywane zadania. Należy tutaj wspomnieć o nowych budynkach, które będą pełnić rolę świetlic Wiejskich W miejscowościach Lubomyśle, Kępa i Kolebki.
Ponadto rozbudowana została świetlica w m. Julia. W ramach funduszu systematycznie doposażane są place zabaw i siłownie zewnętrzne w poszczególnych sołectwach.

Największą inwestycją obecnej kadencji była przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z termomodernizacją rozpoczętą w 2016 r. a zakończoną w grudniu 2017. Budynek uzyskał nowoczesny design, wyposażony został w pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie, dobudowana została przeszklona klatka schodowa wraz z windą oraz dobudowane piętro. Budynek spełnił nareszcie wymogi BHP oraz umożliwi załatwianie spraw osobom niepełnosprawnym, z ograniczeniami ruchowymi oraz matkom z małymi dziećmi. Dziś jestem pewien, że podjąłem słuszną decyzję, a urząd stał się wizytówką gminy.

Efekt zaistniałych działań to wynik zespołowej pracy wielu ludzi, jednostek podległych gminie, kierowników zespołów i wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. To efekt dobrej
współpracy z Radą Miejską Gminy Ślesin oraz wspierania naszych działań przez wielu mieszkańców gminy Ślesin.
Wszystkim składam serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcenie w realizację naszych zamierzeń.

Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 10(93)/2018

slesinUMiGSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ślesin Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2014-2018. Tak jak w poprzedniej, miałem zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Starałem się na bieżąco informować Państwa o naszej pracy (Rady Miejskiej i mojej). W tym artykule przedstawiam w dużym skrócie informację, co podczas tej czteroletniej kadencji udało się zrealizowac, a jest tych...Niezależny Portal Gminy Ślesin 449 razy przeczytano