Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zatrudni instruktora ds. plastyki na umowę o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów
1.Wykształcenie wyższe o profilu plastycznym.
2.Umiejętności plastyczne i manualne.
3.Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
4.Umiejętność pracy w zespole.
5.Dobra organizacja pracy.
6.Kreatywność.
7.Wysoka kultura osobista.
8.Komunikatywność.
9.Znajomość programów graficznych.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku
1.Prowadzenie zajęć kół plastycznych.
2.Organizacja warsztatów artystycznych.
3.Organizacja konkursów
4.Organizacja wystaw.
5.Projektowanie i wykonywanie dekoracji, dyplomów, plakatów, zaproszeń, ulotek, scenografii itp..
6.Opracowywanie koncepcji pracy na każdy rok kulturalny.
7.Sporządzanie sprawozdań z działalności.
8.Inne czynności związane z działalnością M-GOK w Ślesine wskazanych przez pracodawcę , które nie zostały wyżej wymienione

III Wymagane dokumenty
1.Wypełniony kwestionariusz w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny
z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
( Dz.U. z 2017r. poz. 894 ).
2.List motywacyjny
3.CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach itp.,
6.Oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku instruktor ds. plastyki
7.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 .

IV Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko instruktor ds. plastyki” w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11 Ślesinie biuro nr 2 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11 , 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesine.

V Inne informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru
Informacje o wynikach naboru będą przekazane osobą ubiegającym się o zatrudnienie
Osoba wyłoniona w drodze przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona niezwłocznie po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich.

Źródło: facebook.com/mgokslesin/

slesinUMiGMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zatrudni instruktora ds. plastyki na umowę o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów 1.Wykształcenie wyższe o profilu plastycznym. 2.Umiejętności plastyczne i manualne. 3.Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 4.Umiejętność pracy w zespole. 5.Dobra organizacja pracy. 6.Kreatywność. 7.Wysoka kultura osobista. 8.Komunikatywność. 9.Znajomość...Niezależny Portal Gminy Ślesin 386 razy przeczytano