REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Piękna Nasza Polska cała – nasze tradycje”

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Starosta Koniński i Rada Seniorów Powiatu Konińskiego.

2. Cele konkursu
1. Pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności seniorów w obszarze fotografii,
zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna i osobliwości w najbliższym otoczeniu.
2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących piękno przyrody
i krajobrazu, zabytki i ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia
społeczne na własnym terenie.
3. Aktywizacja mieszkańców w wieku senioralnym, w szczególności na obszarach wiejskich.

3. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do seniorów z gmin, których przedstawiciele wchodzą w skład
Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii OPEN – osoby w wieku emerytalnym.
3. Obowiązują prace indywidualne.
4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
do niniejszego regulaminu.

4. Forma zdjęć konkursowych
1. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 zdjęć.
2. Fotografie powinny być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, dobrej jakości
i rozdzielczości, kolorowe, czarno-białe lub monochromatyczne.
3. Wywołane na papierze fotograficznym w formacie A-4 i zapisane na nośniku
elektronicznym /płyta CD lub DVD/.
4. Zdjęcia nie mogą zwierać znaczków, podpisów, cyfr, dat.

5. Każde zdjęcie musi być opisane na odwrocie i zawierać następujące dane o autorze:
a/ imię i nazwisko
b/ wiek
c/ adres zamieszkania i telefon kontaktowy
2
d/ tytuł zdjęcia

6. Opisane zdjęcie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Starostwo
Powiatowe w Koninie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
z dopiskiem na kopercie „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

7. Zdjęcia należy przesłać do 30 września 2018 roku, liczy się data wpływu do Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Koninie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 października 2018 roku.

9. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

5. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu
1. Sprawy organizacyjne związane z konkursem wykonuje Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych.

2. Komisja konkursowa oceniająca zdjęcia zostanie powołana przez Starostę Konińskiego.

3. W skład Komisji Konkursowej wejdzie, co najmniej jedna osoba zajmująca się
profesjonalnie fotografią lub plastyką.

4. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/ oryginalność i pomysłowość,
b/ wartość merytoryczna,
c/ estetyka wykonania,
d/ zgodność tematyczna,

5. Spośród dostarczonych prac Komisja wybierze 3 najlepsze i 3 wyróżnione. Decyzja
Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

6. Nagrody i wyróżnienia
1. Autorzy najwyżej ocenionych zdjęć otrzymają nagrody i wyróżnienia.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Z tytułu wykorzystania zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Koninie autorom nie
przysługują honoraria.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że wykonane zostały osobiście, a w przypadku fotografii osób
uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu. Zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie nie będą
zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Powiatu
Konińskiego, który przejmuje prawa autorskie do nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo
do ich publikacji, powielania i modyfikacji.
2. Na zakończenie konkursu może zostać zorganizowana wystawa pokonkursowa
lub wydany album z nadesłanymi zdjęciami.
3. Wszelkich informacji o Konkursie udziela: Krzysztof Czajkowski – Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych, tel. 63/240-32-24.
4. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą
wykorzystane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Starosta Koniński.

 

Pobierz kartę zgłoszeniową.

slesinPowiat konińskiREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Piękna Nasza Polska cała – nasze tradycje” 1. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest Starosta Koniński i Rada Seniorów Powiatu Konińskiego. 2. Cele konkursu 1. Pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności seniorów w obszarze fotografii, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna i osobliwości w najbliższym otoczeniu. 2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących piękno...Niezależny Portal Gminy Ślesin 425 razy przeczytano