OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN 
Z  24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Informuję, że   30 października  (poniedziałek) 2017  roku  o godz. 10.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

 Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017, poz. 1875./  z w o ł u j ę  XXXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 30 października (poniedziałek  )  2017 roku na godz. 10.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych .
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian budżetu,
2)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017 – 2036,
3)      zatwierdzenia ceny na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…..- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
4)      przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Ślesin na lata 2017 – 2023,
5)      przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
6)      obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
7)      stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
8)      określenia wzorów formularzy podatkowych,
9)      określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
10)  ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Różopole.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych placówkach oświatowych.
  2. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
Źródło: umig.slesin.pl
slesinUMiGsesja rady miejskiej,umig  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Informuję, że   30 października  (poniedziałek) 2017  roku  o godz. 10.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.  Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...Niezależny Portal Gminy Ślesin 402 razy przeczytano